wageindicator logo Loonwijzer.nl You Share, We Compare

Nederland: Werktijd is een aaneengesloten periode van werk, gevolgd door een ononderbroken rustperiode van ten minste 11 uur (eenmaal per week mag dat 8 uur zijn). Na 5,5 uur heeft een werknemer recht op een verplichte (onbetaalde) pauze van een halfuur, eventueel te splitsen in twee keer 15 minuten. De maximale werktijden per dag en per week zijn 12 en 60 uur respectievelijk. De werkweek mag (inclusief overuren) niet meer dan gemiddeld 48 uur bedragen gedurende een periode van 16 weken en maximaal gemiddeld 55 uur over een periode van 4 weken. Cao’s mogen echter hiervan afwijken mits de maxima van 12 uur per dag en 60 uur per week niet worden overschreden. In de meeste cao’s is de voltijds werkweek minder dan 40 uur. Als het echt niet anders kan mag een werknemer van 18 jaar en ouder eens per twee weken een dienst doen van 14 uur. De dag- en weekmaxima gelden niet wanneer zich onvoorziene situaties voordoen, zoals (het risico op) ernstig gewonden, of als buitensporige schade aan eigendommen dreigt. Dit is onder de voorwaarde dat er geen andere maatregelen getroffen kunnen worden. Door onvoorziene omstandigheden of de aard van het werk (zoals seizoensarbeid) kan de vraag naar werk in de loop van een jaar variëren. In zulke gevallen mag de referentieperiode van 16 weken worden uitgebreid tot 52 weken, mits de maximale werkweek gemiddeld de 48 uur niet overschrijdt. Er is geen aparte wetgeving voor overuren. De maximale duur van werkdagen en -weken geldt ook voor overuren, die wel betaald moeten worden. In de cao kan een toeslag voor overwerk in tijd of geld staan. Bronnen: Arbeidstijdenwet van 23 november 1995 Arbeidstijdenbesluit van 4 december 1995
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Kaarten - Overuren in Nederland