wageindicator logo Loonwijzer.nl You Share, We Compare

Nederland: Het minimumloon is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De minimumjeugdlonen zijn geregeld bij Besluit Minimumjeugdloonregeling van 29 juni 1983, en gewijzigd op 20 juli 2012. Werknemer en werkgever maken afspraken over het loon in de arbeidsovereenkomst. Ze moeten daarbij de bepalingen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in acht nemen. Werknemers mogen niet minder betaald krijgen dan het wettelijk minimumloon: vanaf 23 jaar geldt het volwassen minimumloon en voor jongeren van 15 tot 22 jaar een oplopend percentage daarvan. Bijna 80% van de werknemers valt onder een cao en heeft dus recht op de betaling volgens de loonschalen die daarin zijn afgesproken. Elke zes maanden wordt het minimumloon aangepast (op 1 januari en 1 juli) aan de hand van het gemiddelde van de landelijke loonontwikkeling. Voor een overzicht van het actuele minimumloon zie de Minimumloon Check. De genoemde gedragen gelden voor voltijdwerkers. Een volledige werkweek is nooit meer dan 40 uur, maar meestal minder, afhankelijk van de sector en de cao. Het minimumuurloon is hoger als de voltijd werkweek minder dan 40 uur omvat. Bronnen: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van 27 november 1968 Besluit minimumjeugdloonregeling van 29 juni 1983 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2014, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 oktober 2014, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2015
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Kaarten - Minimumloon in Nederland