wageindicator logo Loonwijzer.nl You Share, We Compare

Nederland: De minimumleeftijd voor een volle baan is 16 jaar. Tot die leeftijd duurt ook de leerplicht, behalve als dan nog geen startkwalificatie is behaald (dan moeten jongeren tot hun 18e naar school). Een jeugdige werknemer wordt gedefiniëerd als tussen 16 en 18 jaar oud. Kinderen mogen vanaf hun 12e licht werk verrichten, mits niet onder schooltijd. Daarvoor is wel toestemming van hun ouder of wettelijke voogd nodig. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet werken, tenzij het hier om een cultureel, wetenschappelijk, onderwijskundig of artistiek optreden gaat. In al deze gevallen is voorafgaande toestemming van het Ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid vereist. Een werkgever die kinderen aanneemt, moet de ouder of wettelijke voogd inlichten over de aard van het werk en de ermee gepaard gaande potentiële risico’s en van de maatregelen om deze te voorkomen of te minimaliseren. Ook als het werk is toegestaan voor jeugdige werknemers, mag dat hen niet in gevaar brengen, of hun fysieke en geestelijke ontwikkeling nadelig beïnvloeden. Het bedrijf of de werkplek waar jeugdige werknemers werken moet op specifieke zaken letten bij de risico-inventarisatie. De werkgever moet rekening houden met het gebrek aan ervaring van jeugdige werknemers, hun ontwikkeling en (on)vermogen om zelf risico's in te schatten en moet dienovereenkomstig de werkplek aanpassen en uitrusten. Verder moet de werkgever de mogelijke aard, mate en duur van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en situaties in kaart brengen en zorgen voor geëigende apparatuur en beschermende uitrusting. Ook moet er aangepaste training en informatie aan deze jeugdige werknemers geboden worden. Kinderen (12-jarigen) mogen twee uur per schooldag werken en 7 uur op een vrije dag, tot een maximum van 12 uur per week gedurende het schooljaar. In de vakantieperiodes mogen ze maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week werken. Deze tijden gelden ook voor 13- en 14-jarigen. Deze groep mag bovendien maximaal 4 weken per jaar werken in de schoolvakanties. Hun werk mag alleen licht niet-industrieel zijn, zoals verpakken, in de land- en tuinbouw, en aan de lopende band onder strikte voorwaarden. Verboden is werk met machines, gevaarlijke stoffen, zwaar tillen (meer dan 10 kilo), laden en lossen, kassawerk, werk in de horeca en recreatie-industrie, en kranten bezorgen. Een 15-jarige mag niet meer dan twee uur per dag op een schooldag werken en 12 uur per week tijdens het schooljaar.In vakanties en op vrije dagen mogen hun werkdagen niet langer duren dan acht uur met een maximum van 40 uur per week. Ze mogen tot maximaal zes weken per jaar werken in de vakanties. Een jeugdige werknemer (16-17 jaar) mag tot maximaal negen uur per dienst werken, tot 45 uur per week en gemiddeld 40 uur per week in een periode van vier opeenvolgende weken. Werkgevers moeten hun werk zo organiseren dat er ook tijd overblijft voor aanvullende opleiding en scholing. Jeugdwerkers hebben recht op rustperiodes van ten minste 12 ononderbroken uren, waarin ook steeds de nacht moet vallen, tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends.

Nederland: Dwangarbeid is strafbaar. Artikel 273-f van het Wetboek van Strafrecht zegt onder meer dat eenieder die in mensen handelt of daarbij assisteert door diens kwetsbare positie uit te buiten en die ander dwingt of aanzet tot werk of diensten strafbaar is en kan worden veroordeeld tot maximaal acht jaar gevangenisstraf en een boete van de zwaarste categorie. Exploitatie omvat gedwongen prostitutie en andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of dienstverlening, slavernij of daarmee gelijk te stellen praktijken, uitbuiting en onderwerping. De artikelen 197b-197d van het Wetboek van Strafrecht verbieden de tewerkstelling van illegalen, waarvan de werkgever 'in redelijkheid' kan vermoeden dat hun verblijf illegaal is. Overtreding van deze artikelen is een misdrijf en kan leiden tot een maximale gevangenisstraf van vier jaar en de zwaarste geldboete. Illegale tewerkstelling, dus van personen zonder werkvergunning, wordt ook verboden door artikel 2.1 van de Wet arbeid vreemdelingen en is strafbaar met een geldboete: tot € 12.000 per illegale werknemer. Particulieren riskeren een boete van € 6.000 per illegale werknemer. Ook onderbetaling onder het minimumloon en niet-betaling van vakantiegeld wordt beboet met bedragen tot € 12.000 per individu. Bij recidive worden de geldboetes hoger (artikel 18/1). Vrijheidsberoving en gevangenhouding, belangrijk bij de beoordeling van 'dwang', is eveneens verboden en strafbaar.
Citeer deze pagina © WageIndicator 2017 - Loonwijzer.nl - Kaarten - Kinderarbeid in Nederland